Galioja nuo 2020-04-01

1. Bendrosios taisyklės

1.1. Jogos studijos Surya (toliau – Studijos) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems, kurie lankosi ir naudojasi Studijos paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Studijos paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo susipažinti su taisyklėmis ir jų laikytis. Susipažinti su taisyklėmis galima Studijoje ir internetinėje svetainėje www.surya.lt.
1.2. Asmenys, pageidaujantys naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis, įsigyja abonementą ar vienkartinį apsilankymą.
1.3. Lankytojas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė yra tinkama lankyti Studijos grupinius ir asmeninius užsiėmimus. Lankytojas pats savarankiškai pasirenka užsiėmimus pagal savo individualius poreikius ir tinkamą fizinį krūvį. Lankytojas įsipareigoja prieš pradėdamas lankytis jogos studijoje ir/ar vėliau savarankiškai pasitikrinti savo sveikatą arba pasikonsultuoti su gydytoju, arba kitaip įsitikinti, kad jo sveikatos būklė yra tinkama lankyti jogos Studijos užsiėmimus. Lankytojo atvykimas į Studijos jogos užsiėmimus reiškia, kad lankytojas yra įsitikinęs, jog jo sveikata yra tinkama užsiimti jogos Studijos siūlomomis programomis ir paslaugomis.
1.4. Nepilnamečiai lankytojai gali lankyti užsiėmimus tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį sutikimą. Tėvai (globėjai) patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis, nepilnametis yra susipažinęs su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat, kad jie atsako už bet kokį nepilnamečio sveikatos sutrikimą. Už mažamečių vaikų priežiūrą lankymosi Studijoje metu atsako patys tėvai.
1.5. Lankytojas supranta, kad praktikuodamas jogą gali susižeisti ar patirti traumą, todėl pats prisiima asmeninę atsakomybę ir riziką, susijusią su dalyvavimu jogos užsiėmimuose ir atitinkamai renkasi, kuriuos veiksmus jis darys, o kurių ne.
1.6. Studijos mokytojai turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles. Lankytojai, pažeidę Taisykles, studijos mokytojų reikalavimu privalo nutraukti užsiėmimą ir palikti studijos patalpas. Lankytojui už tokį užsiėmimą nekompensuojama.
1.7. Dėl Lankytojo nemandagaus ir netaktiško elgesio su jogos Studijos mokytojais ir kitais lankytojais Studija turi teisę nutraukti paslaugų teikimą iškart ir neteikti jų ateityje.
1.8. Studijos administracija pasilieka teisę keisti Taisykles, aktuali taisyklių versija skelbiama Studijos internetinėje svetainėje.

2. Abonementų įsigijimas, galiojimas, naudojimas

2.1. Studijoje galima įsigyti vienkartinį apsilankymą, taip pat daugkartinius ar neribojamo apsilankymų skaičiaus abonementus.
2.2. Už vienkartinius apsilankymus arba abonementus Lankytojas gali atsiskaityti Studijoje grynaisiais pinigais, bankiniu pavedimu arba pateikdamas galiojantį dovanų kuponą. Atsiskaitymas vykdomas prieš pradedant lankyti užsiėmimus arba iškart po pirmojo užsiėmimo.
2.3. Dovanų kuponu gali pasinaudoti tik jame nurodytas asmuo iki nurodytos galiojimo datos.
2.4. Abonementas yra asmeninis ir juo negali naudotis kiti asmenys. Išimties tvarka, suderinus su administracija, abonementas gali būti atiduotas kitam šeimos nariui ar padovanotas kitam asmeniui. 2.5. Įsigytas abonementas įsigalioja nuo pirmo apsilankymo dienos ir galioja jame nurodytą laiką, nepriklausomai nuo to, ar buvo išnaudotas abonemente nurodytas apsilankymų skaičius.
2.6. Pasibaigus daugkartinio abonemento galiojimo laikui, neišnaudotas apsilankymų skaičius gali būti perkeltas į naują daugkartinį abonementą, jei naujas abonementas įsigyjamas ne vėliau kaip per savaitę nuo pasibaigusio abonemento termino pabaigos. Naujo abonemento galiojimo terminas tokiu atveju nėra papildomai pratęsiamas. Naują abonementą įsigijus vėliau, nei per savaitę nuo senojo abonemento pabaigos, neišnaudoti senojo abonemento apsilankymai laikomi nebegaliojančiais.
2.7. Už nepanaudotus ir anuliuotus apsilankymo kartus Studija nekompensuoja.
2.8. Įsigijusiam abonementą Lankytojui sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas negalėjo naudotis Studijos paslaugomis dėl Studijos kaltės.
2.9. 4, 8 ir 10 kartų ir 1 mėnesio neribojamo lankymo abonementai gali būti stabdomi dėl ligos 1 savaitei, apie tai iškart pranešus Studijos administracijai. 16 ir 24 kartų bei 2 ir 3 mėnesių neribojamo lankymo abonementai gali būti stabdomi dėl ligos atitinkamai 2 savaitėms. Kitais atvejais abonementai nėra stabdomi.
2.10. Į registracijos reikalaujančius užsiėmimus (tvarkaraštyje pažymėtus žvaigždute „* “) registruojamasi elektroniniu paštu info@surya.lt arba uždaroje Studijos FB grupėje. Į šiuos užsiėmimus užsiregistravus mažiau nei 3 lankytojams, užsiėmimas nevyksta. Dėl nepakankamo užsiregistravusiųjų skaičiaus atšaukto užsiėmimo Studija nekompensuoja ir abonemento galiojimo laiko nepratęsia.
2.11. Oficialiomis švenčių ar poilsio dienomis užsiėmimai Studijoje nevyksta.

3. Lankytojas įsipareigoja

3.1. Į užsiėmimus Studijoje atvykti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);
3.2. Į Studiją nesinešti ir nevartoti maisto produktų, alkoholinių gėrimų;
3.3. Nefotografuoti ir nefilmuoti Studijos patalpose neturint Studijos administracijos leidimo;
3.4. Atsakingai naudoti visą Studijai priklausantį turtą, inventorių, patalpas ir kitus daiktus; naudotą inventorių palikti tvarkingą ir tinkamą naudoti kitiems lankytojams, po užsiėmimo padėti juos į jiems skirtą vietą;
3.5. Imtis visų įmanomų priemonių, kad naudojantis Studijos paslaugomis, įranga ir inventoriumi nebūtų padaryta žala savo, kitų Studijos lankytojų ir darbuotojų sveikatai.

4. Baigiamosios nuostatos

Įsigydamas Studijos abonementą ar vienkartinį apsilankymą Lankytojas patvirtina, kad:
4.1. Su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.
4.2. Sutinka būti fotografuojamas ir filmuojamas užsiėmimų ir seminarų metu Studijos rinkodaros tikslais arba turi teisę pareikšti nesutikimą dėl to.
4.3. Sutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas Studijos, kaip asmens duomenų tvarkytojo, būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių pranešimų, reklaminių žinučių ir laiškų siuntimui) arba turi teisę pareikšti nesutikimą dėl to.
4.4. Yra informuotas, kad Lankytojų duomenų apsaugai yra naudojamos techninės ir organizacinės saugumo priemonės. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami tik ribotam asmenų skaičiui.
4.5. Yra informuotas, kad Studijos lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Jogos kilimėlis - Aštanga jogos studija Surya